«
Resim Akımları

Resim akımları, genellikle önceki sanat akımına bir tepki olarak ya da bilimsel, sosyal gelişmeler doğrultusunda ortaya çıkmıştır. Rönesans döneminde kendini gösterdiği için ” Rönesans Akımları” olarak da bilinir. Bu dönemde anlatılanlar genelde sade, düz bir şekilde matematiksel olarak anlatılıyor iken bir anda her şey değişmiş ve bir derinlik, hareketlilik kazanmıştır.

Geçmişten Günümüze Resim Akımları ve Örnekleri

 

Resim akımları ne geçmişte nede günümüzde sabit olarak kalmamıştır. Daha fazla sanat akımı ortaya çıkmıştır. Bu akımlar gelişerek, gereken birçok değişime uğramıştır. Genellikle görsel sanatların resim, heykel gibi dallarında teknik, tarz olarak köklü değişime uğrayarak bunu göstermiştir. Bu sadece resimde kalmamış aynı zamanda felsefe , düşünce ve edebiyat alanına da yansımıştır. Bu resim akımları şunlardır:

1 – Klasisizm Resim Akımları

Resim Akımları
Resim Akımları

Diğer adı Rönesans olan bu akım 14. ve 15. yy.’da başlamıştır. Klasisizm resim akımları hakkında detaylı bilgi verilecek olursa;

Bu resim akımları içinde ışık, gölge, perspektif gibi konulara daha çok ağırlık verilerek  belli bir düzen içinde gerçekçi eserler üretilmesi amaçlanır. Bu resim akımının en önemli olanlar arasında Leonardo da Vinci yer alır. En bilinen örneği ise Mona Lisa tablosudur.

 2 – Barok Resim Akımı

Barok resim akımı Klasisizme tepki olarak ortaya çıkan bir akımdır.17. ve 18. yy’ da “Düzensiz İnci” anlamına gelen “Barroco” sözcüğünden türemiştir. Bu resim akımları döneminde ışık ve gölge kullanımı yaygınlaşmış, hareketli figürler ve portreler önem kazanmıştır. En önemli temsilcileri Peter Paul Rubens ve Rembrandt Van Rijn’ dir.

3 – Romantizm Resim Akımı

Sanatçı bu akımda kuralların tamamen üstüne çıkmıştır. Resim akımları içinde düşlerin ön plânda olduğu, desenden çok rengin kendini gösterdiği 19.yy akımıdır. Esin kaynağı kişinin ta kendisidir. Resimde tarihsel konular, folklorik öğeler ağır basar. Romantizmin resim alanındaki en önemli temsilcisi Fransız ressam Euqene Delacroix’ dir.

4 – Realizm Resim Akımı

Romantizmin hayalciliğine tepki olarak doğan 19. yy’da ortaya bir sanat hareketidir. Bu sanat akımında sanatçılar yapaylıktan uzaklaşmış, gerçekliğe yönelmişlerdir. Bunu da endüstriyel gelişmelerin ve sınıfsal ayrışmaların yaşandığı bir dönemde yapmışlardır. İşçiler, kenar kentler, tarlada çalışanlar bu resim akımının konusunu oluşturur. Bu resim akımları içindeki en iyi ve en önemli temsilci Fransız ressam Gustave Courbet’tir.

5 – Empresyonizm Resim Akımı

19.yy’ da ortaya çıkan, diğer adı ” İzlenimcilik “olan  bu akımda sanatçılar, güneş ışığının değişimlerini eserlerine yansıtmışlardır. Resim akımları içinde  stüdyonun dışına çıkarak,  doğanın ve güneş ışınlarının cisimler üzerindeki renk değişimlerini gözlemleyen bir akımdır . En önemli temsilcisi Claude Monet’ tir. En önemli eserleri ise “İzlenim” ve ” Gündoğumu” dur.

6 – Dadaizm Resim Akımı

 

Resim akımları içinde düzene ya da karakteristiğe bağlı olmayan bir akımdır. Kuralcılığa tepki olaResim Akımlarırak doğmuştur. Amaç parçalamak , modern dünyayla dalga geçmektir. Mantığı reddeden, kaosu ve akıldışılığı savunan bir sanat akımıdır. Hoşa gitmeyen,  estetik olmayan ne varsa resimlerinde onu kullanırlar. 20 yy’ ın başlarında ortaya çıkmıştır. Dadaizm’in  en önemli temsilcisi Fransız – Amerikalı sanatçı Marchel Duchamp’ tır.

7 – Ekspresyonizm Resim Akımı

Nesneleri olduğu gibi resme döken Empresonizm’e tepki olarak doğmuştur. İç dünyanın ve duyguların ön plana çıktığı bir akımdır. Bu akıma soyutlama, dışavurumculuk olarak denir. Resim sanatında etkili olan şey ressamın nesneleri nasıl gördüğüdür. Sanatçı resim üzerinde istediği düzenlemeleri yapıp resmi yeni bir şekle sokabilir.

Ekspresyonizm resim akımları temsilcileri arasında Alman dışa vurumcu ressam ve grafiker Ernst Ludwig Kirchner, Van Gogh, Jackson Pollock ve Edward Munch yer alır. Akımın en bilinen örneği ise ” Çığlık” adlı eserdir. Kirchner daha sonraları Birinci Dünya Savaşı’na katılmıştır. Ancak sağlık sorunları nedeniyle terhis edilmiştir.

 

8 – Kübizm Resim Akımı

Resim akımları içinde nesneleri geometrik şekillerle işlemeyi seven 20. yy  akımıdır. Aynı zamanda  farklı zaman dilimlerinin değişik bakış açılarıyla aynı yüzeyde yansıtıldığı sanat akımıdır. Sanatçılar duygulardan çok akla dayalı resim yapmışlardır. Cisimler parçalanır, katlanır, farklı yönlerden gösterilmeye çalışılır. En önemli sanatçıları Picasso ve Georges Brague’ dir.

9 – Popart Resim Akımı

20, yy.’da İngiltere’ de ortaya çıkmış daha sonra Amerika’ da yaygınlık göstermiştir. Resim akımları içinde popüler pop sanat kültüre ait öğeleri, çağdaş dünyadaki resim sanatına taşıyan akımdır. En önemli temsilcisi Amerikalı öncü Andy Warhol’dur.

Türk Resim Akımları ve Önemli Temsilcileri

Resim Akımları

Turkiye’ de resim akımları geçmişten günümüze belli dönemler halinde gelmiştir. İlk olarak Türk ressam ve fotoğrafçıları, fotoğrafları farklı boyutlarıyla ele alarak incelemişlerdir. 19. yy ‘ da başlayıp günümüze kadar gelişme göstermişlerdir. Resim ve fotoğraf gelişimini inceleyecek olursanız:

A – Türk Primitif Ressamları

 1. yy Türk ressamları genellikle Primitirler diye adlandırılır. Bu ressamlar model olarak ele aldıkları resmi değişik açılardan fotoğraf tekniğiyle yeniden yorumlarlar. Resimlerini ilk olarak Abdullah biraderlerin çektikleri fotoğraflardan yaralanarak yapmışlardır.1979 başlarında eşsiz sanat eserleri içeren ” Türk Primitifler Sergisi” bir İstanbul galerisinde açılmıştır.
 • Hüseyin Giritli
 • Hilmi Kasimpasalı
 • Salih Molla
 • Fahri Kaptan
 • Ahmed Bedri
 • Ahmet Şekür

B – Batılılaşma Dönemi Ressamları

“Asker Ressamlar” olarak da bilinirler. Batıdan gelen resim  sadece asker aydınlar arasında bilindiği için bu ismi almıştır. Geleneksel resim sanatıyla minyatür karışımı resim akımıdır. Portreler, camiler, sebiller, türbeler, doğa resimlerin konuları arasındadır. Yaptıkları sanat akımı sergisiyle öne çıkan en önemli temsilciler şunlardır:

 • Halil Paşa
 • Şeker Ahmet Paşa
 • Tevfik Paşa
 • Hasan Rıza
 • Hüseyin Zekai Paşa

C – Gerçekçi Dönem Ressamları

Bu dönemde daha çok resim akımları içinde realizmin etkisinde kalınmıştır. Osmanlı toplumsal hayatı, doğa ,gözlemler resimlerin konularını oluşturur. Yabancı müzelerden kopyalar eşliğinde resim akımları alanında da gelişme gösterilmiştir. Bu dönemin en önde gelen temsilcileri şunlardır:

 • Şeker Ahmet Paşa
 • Halil Paşa
 • Sami Yetik
 • Ruhi Arel
 • Namık İsmail
 • Hüseyin Zekai Paşa
 • İbrahim Çallı
 • Şevket Dağ

 D – Atatürk Dönemi Türk Ressamları

Atatürk dönemi yenileşmeye açık bir dönem olduğu için bu durum kendini resim akımları alanında da göstermiştir.  Atatürk, güzel sanatların kültür düzeyinin bir parçası olduğunu düşünmüştür ve Avrupa’ ya öğrenciler göndermiştir. Bu dönemde daha çok kazanılan zaferlerin destansı şekilde resme yansıması görülmektedir. Bu dönemin temsilcileri şunlardır:

 • Cevat Dereli
 • Şeref Akdik
 • Muhittin Sebati
 • Mahmut Cuda
 • Ali Çelebi

 

E – Yeniler Grubu Ressamları

Bu dönemde daha çok resim sanatının batı etkisinden kurtulması ve toplum sorunlarına eğilmesi çalışmaları yapılmıştır. Toplum ve halk temalı, Türk resminin sağlam temele oturmasının halkın gerçeğini yansıtmaktan geçtiğinin vurgulandığı eserler ortaya konmuştur. Bu dönemin önemli temsilcileri şunlardır:

 • Nuri İyem
 • Agop Araç
 • Avni Abraş
 • Nurullah Berk
 • Ferruh Başağa
 • Abidin Dino
 • Elif Naci

 

 

Bir Cevap Yaz

Kubra Hakkında

Bir Cevap Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlendi *